Požární signalizace

Čidlo EPS

Moderní EPS ústředny

Pro firmy i domácnosti

Montáž, servis, revize

Elektronická požární signalizace (EPS) dokáže velice účinně minimalizovat škody způsobené požárem díky včasnému upozornění na jeho vznik a tvoří jednu ze základních ochran nejen majetku, ale zejména zdraví a života osob.

Každým rokem dochází jen v našich domácnostech k více jak 2500 požárům, při nichž přijde o život téměř 100 lidí a na 500 osob je zraněno. Hlavním podílem na těchto požárech má lidský faktor - neopatrnost a nedbalost. Vybavením z hořlavých a vznětlivých materiálů jsou však přeplněny nejen dnešní domácnosti, ale i firmy a instituce. Ve firemním a veřejném sektoru je požární signalizace již běžnou záležitostí, přitom požáry na pracovištích jsou statisticky nižší. Naproti tomu požární ochrana a protipožární vybavení domácností silně pokulhává za vybavením domácností ve vyspělých státech Evropy.

Schéma EPS

Moderní elektronické požární signalizace dokáží velice efektivně chránit před devastujícími následky požáru včasnou signalizací. Individuální adresace čidel a prvků EPS je již běžným standardem a tak ústředna EPS signalizuje přesnou lokaci vzniku požáru. Moderní inteligentní kouřové hlásiče jsou již běžně kombinovány s teplotními a dokáží detekovat i minimální částečky kouře při současné eliminaci vzniku falešných poplachů. Moderní ústředny EPS nepřetržitě monitorují hodnoty všech senzorů a dokáží i zjistit pokud je některý hlásič nefunkční. Vše je přehledně zobrazováno na ovládacích panelech, případně na obslužných polích požární ochrany (OPPO). Při překročení sledovaných veličin jsou aplikovány procedury nejrůznějších předpoplachů a následných poplachů, jsou spuštěny alarmové postupy jako je např. spuštění nouzového odvětrávání (ZOKT), zpřístupnění klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), otevření protipožárních únikových východů, spuštění navigačních nouzových světel atd. Elektronické požární signalizace díky včasnému upozornění dosahují vysoké účinnosti při ochraně životů, zdraví i majetku v souvislosti s požárem. Běžným standardem je také komunikační propojení systému elektronické požární signalizace na pulty centralizované ochrany (PCO), které zajistí okamžitou reakci hasičského záchranného sboru nebo i přímo na hasiče.

Společnost INTERCONNECT s.r.o. má v oblasti elektronické požární signalizace bohaté zkušenosti. Jsme plně kompetentní k jejich návrhu, realizaci a samozřejmě i k servisu a revizím dle zákona. Stačí nás jen kontaktovat.

Vybrané zákonné přepisy související s EPS

 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 • Vyhláška č. 268/2011 kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
 • ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení a návrh projektu.
 • ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání provoz, kontrola, servis a údržba.
 • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty , ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty a ostatní normy řady ČSN 73 08xx.

Typový průběh realizace EPS

 • Naši projektanti se k Vám bezplatně dostaví na místním šetření, jehož náplní je průzkum místa instalace, technické zhodnocení situace a vyjasnění Vašich potřeb.
 • Na základě tohoto průzkumu je vypracována rámcová nabídka řešení, která je s Vámi konzultována.
 • Následuje vypracování konkrétního projektu projektantem systémů EPS, akreditovaným ČKAIT.
 • Následně je systém elektronické požární signalizace namontován a nastaven týmem našich certifikovaných techniků.
 • Následuje provedení funkčních zkoušek a revizí, vyhodnocení odchylek, jejich korekce, vyhotovení dokumentace k systému a samozřejmě je provedeno Vaše proškolení pro obsluhu systému.
 • Na závěr je systém spuštěn do ostrého provozu a protokolárně předán. Součástí předání je i dokumentace projektová a provozní a veškeré revizní zprávy vyžadované zákonem.
 • Rádi Vám zajistíme i dlouhodobý servis a údržbu.

  Nabízená řešení

  Logo Seconet Logo Esser
  Logo INIM Logo Detectomat
Chci objednat / poptat tuto službu